66954314 - 66968952  

تخفیف ترجمه

شرکت رایان فراسو ، برای خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی تخفیف دوره ای در نظر می گیرد . تخفیف دوره ای سرویس های ارائه شده برای مشتریانی منظور می گردد که برای بار دوم و بیشتر از خدمات شرکت رایان فراسو  استفاده می نمایند . تخفیف دوره ای با توجه به سقف تعیین شده برای بار سوم و سوم به بعد حداکثر در نظر گرفته می شود . تخفیف دوره ای ترجمه برای تمامی درخواست های برگردان انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی لحاظ می گردد و محدودیت زمانی ندارد . یعنی کاربر در هر زمانی می تواند بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی بین درخواست های ثبت کرده در سیستم ، از تخفیف دوره ای به صورت نقدی بهره مند گردد .

JoomShaper