66954314 - 66954358 

انجام و آموزش نرم افزارهای تخصصی تحلیل داده ها،شبیه سازی های دو بعدی و سه بعدی، اعتبارسنجی وسایر برنامه های پر کاربرد مهندسی و آماری  توسط متخصصین 

 


 شرکت رایان فراسو آماده انجام سفارشات پروژه های شما در نرم افزارهای تخصصی کلیه رشته ها می باشد . هرگونه تحلیل آماری ،شبیه سازی ،طراحی سه بعدی و دو بعدی برنامه نویسی و محاسباتی پذیرفته می شود .

نرم افزارهای تحلیل آماری

spss

amos

lisrel

sas

eviews

 

نرم افزارهای شبيه سازی 
Arena
Taylor
Autocad
SLAM
SOL
SIMULA
GPSS
DYNAMO
GASP
SIMSCRIPT
SIMUL8
I Think
AnyLogic
Flexim
Stellat


نرم افزارهای مديريت مالی 
Money Maximizer
Winston
MYOB


نرم افزارهای تصميم گيری 
Expert Choice


نرم افزارهای کنترل توليد و موجودی 
OPT
MPPZI
MPCS
Production Manager
MRP


نرم افزارهای مديريت پايگاه داده ها
MS ACCESS
ORACLE
SYBASE
SQL/DS
INGRES
DB2
INFORMIX


نرم افزارهای طرح ريزی و اقتصاد سنجی
CRAFT
ALDEP
COMFAR
COFAD
CORELAP
Planet
COMLAND


نرم افزارهای تحقيق در عمليات و بهينه سازی 
QSB
DS
LINGO
LINDO
TORA
WINGAMS
GINO
STORM
QSom
MPL


نرم افزارهای برنامه ريزی و کنترل پروژه
MSP
Primavera
Project Scheduler
WBS Pro
Ace Planner


نرم افزارهای طراحی و تحليل سيستم 
Power Designer
Erwin Stella
Rational Suite Enterprise
Vensim
System Analysis
Easy Case
Fuzzy Gen


نرم افزارهای آمار و رياضيات
Minitab
Statistica
SPC
S-Plus
SigmaPlot
PHStat
Axume
SPSS
ESBPDF Analysis
ESBStats
MATLAB
MAPLE
SAS
EViews
Mathcad
Mathematica
STATA
Statius

 

تماس با ما:

 

سفارش ترجمه : 66954314-66968952

سفارش پایان نامه : 66958757-66976739 

JoomShaper